Rakszawa: Przebudowa komina stalowego w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. o.o. w Rakszawie
Numer ogłoszenia: 137827 - 2014; data zamieszczenia: 26.06.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkoweOgłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Energokom sp. z o. . w Rakszawie , Rakszawa 334, 37-111 Rakszawa, woj. podkarpackie, tel. 017 2249327, faks 017 2249327.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudo a komina stalowego w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. o.o. w Rakszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakre u zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przebudowa emitora polegaj� ca na wymianie istniejącego trzonu komina stalowego o wysokości H=46 m i średnicy D=1700 mm na nowy o wysokości H=45 m i średnicy D=1000 mm, wra z wykonaniem zabezpieczenia antykorozyjnego, izolacji termicznej i pokrycia blachowego..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.1 -0, 45.22.32.10-1, 45.11.00.00-1, 45.25.12.50-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie /p>

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej:< b> nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończeni : 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonaw ów wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWAN A OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności ub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiąze ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, g y Wykonawca wykaże, ż Posiada aktualne uprawnienia w zakresie przedmiotu zamówienia.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający uzna warunek za spełniony, g y Wykonawca wykaże, ż W okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert wykona� co najmniej 3 kominy stalowe o wysokości nie mniejszej niż H=45 m, w tym o najmniej jeden z izolacja termiczną.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • a) dysponuje osobami posiadającymi wymagan uprawnienia budowlane wynikające z postanowień ustawy z dnia 7 lipca 19 4 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.), - wymagana 1 osoba z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń oraz o najmniej pięcioletnim stażem w kierowaniu robota i konstrukcyjno-budowlanymi w zakresie i rodzaju odpowiadający przedmiotowi zamówienia;

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 • Zamawiający dokona oceny spełniania warunk , na podstawie załączonego do oferty oświadczenia, na załączniku nr 2 do SIWZ o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. p>

 • III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ � DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIA� U W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. USTAWY

  III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełni niu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:< >

  III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: p>