Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
www.energokom.pl


Rakszawa: Przebudowa instalacji odpylania kotła OR 10 nr1 w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie
Numer ogłoszenia: 30429 - 2015; data zamieszczenia: 04.03.2015
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Usług Komunalnych Energokom sp. z o.o. w Rakszawie , Rakszawa 334, 37-111 Rakszawa, woj. podkarpackie, tel. 017 2249327, faks 017 2249327.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa instalacji odpylania kotła OR 10 nr1 w kotłowni ZUK ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest zadanie obejmujące wykonanie nowej w systemie (pod klucz), instalacji mechanicznego odpylania spalin dla kotła OR 10-040 w kotłowni parowej zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego 37-111 Rakszawa 334. 2.Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania wymaganej prawem dokumentacji przy realizacji przedsięwzięcia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę, a w szczególności do dokonania wszelkich odbiorów, niezależnie od odbioru końcowego, jeżeli przepisy prawa odbiory te przewidują. Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązany jest do dokonania na swój koszt wizji lokalnej, po uprzednim uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. 3.Instalacja odpylania musi zapewnić spełnienie standardów emisyjnych obowiązujących po 01.01.2016, tj. poniżej 100 mg/m³u przy zawartości tlenu 6% w spalinach, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2014r. w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów (Dz. U. 2014 poz.1546). 4.Zaproponowane rozwiązanie musi uwzględniać możliwość przeprowadzenia modernizacji instalacji do roku 2020, w celu spełnienia standardów emisyjnych zgodnych z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r., w sprawie emisji przemysłowych - IED, tj. poniżej 30 mg/m3u przy zawartości tlenu w spalinach 6%. 5.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Rozdziale II SIWZ.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.32.10-1, 45.25.12.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1)zmiany obowiązującej stawki podatku od towarów i usług (VAT); 2)zmiana terminu realizacji zamówienia, w przypadku przerw w realizacji robót powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy; prace objęte umową zostały wstrzymane przez właściwy organ, co uniemożliwia terminowe zakończenie realizacji przedmiotu umowy lub prace zostały wstrzymane ze względu na złe warunki atmosferyczne. 3)zmiana podwykonawcy pod warunkiem odpowiedniego zgłoszenia i po akceptacji przez Zamawiającego; 4)zmiana osób odpowiedzialnych za kontakty i nadzór nad przedmiotem umowy, pod warunkiem posiadania przez te osoby co najmniej takich samych uprawnień; 5)inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujące niemożliwością wykonania przedmiotu zamówienia.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.energokom.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.03.2015 godzina 12:00, miejsce: Zakład Usług Komunalnych ENERGOKOM Sp. z o.o. w Rakszawie, 37-111 Rakszawa 334.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do zawarcia i opłacenia polisy ubezpieczeniowej w pełnym zakresie, od odpowiedzialności cywilnej za szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem robót lub użytkowaniem placu budowy. Suma gwarancyjna ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie może być niższa niż 500 000,00 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych) na jedno zdarzenie, bez limitu zdarzeń, dla szkód osobowych i rzeczowych wraz z ich następstwami w postaci utraconych korzyści, a okres obowiązywania polisy nie może być krótszy niż termin wykonania zamówienia. Koszt polisy powinien być uwzględniony w cenie oferty..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie